Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranjePravila korišćenja


Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovom Politikom, kontaktirajte nas na bilo koji način naveden na našoj kontakt stranici.

Dobrodošli na naš sajt.
Održavamo ovaj Web sajt kao servis za naše klijente. Koristeći naš sajt, saglasni ste da se pridržavate i budete obavezani sledećim uslovima korišćenja. Molimo Vas pregledajte pažljivo sledeće uslove. Ako se ne slažete s ovim uslovima, ne treba da pregledate informacije ili dobijete robu ili proizvode sa ovog sajta.


 1. Prihvatanje sporazuma.
  Slažete se sa odredbama i uslovima navedenim u ovom Ugovoru o Uslovima korišćenja ("Ugovor") u odnosu na naš sajt ("sajt"). Ovaj Ugovor predstavlja celokupan i jedini sporazum između nas i Vas, i zamenjuje sve prethodne ili istovremene sporazume, reprezentacije, garancije i razumevanja u odnosu na sajt, sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ili preko sajta, i predmet ovog Ugovora. Ovaj Ugovor se može izmeniti u bilo kom trenutku sa naše strane, s vremena na vreme, bez posebnog obaveštenja. Najnoviji Ugovor će biti objavljen na sajtu, i trebalo bi da pregledate ovaj Ugovor pre upotrebe sajta.

 2. Autorsko pravo.
  Sadržaj, organizacija, grafika, dizajn, kompilacija, magnetni prevod, digitalna konverzija i druga pitanja vezana za sajt su zaštićena važećim autorskim pravima, zaštitnim znacima i drugim važećim vlasničkim (uključujući ali ne ograničavajući se na intelektualnu svojinu) pravima. Kopiranje, redistribucija, korišćenje ili objavljivanje sa Vaše strane bilo kog dela sajta, izuzev kao što je dozvoljeno u članu 4, je strogo zabranjeno. Vi ne stičete prava vlasništva na bilo koji sadržaj dokumenta ili druge materijale posmatrane na sajtu. Objavljivanje informacija i materijala na sajtu ne predstavlja odricanje od bilo kojeg prava vezanog za takve informacije i materijale.

 3. Zaštitni znaci.
  C|ON|TEXT i ostalo su ili zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Heidi Computers Ltd. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju na sajtu mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.

 4. Ograničeno pravo korišćenja.
  Prikazivanje, štampanje ili preuzimanje bilo kog sadržaja, grafike, obrazca ili dokumenta sa sajta odobrava samo ograničenu, neekskluzivnu licencu za korišćenje isključivo za Vašu sopstvenu upotrebu a ne za objavljivanje, distribuciju, dodelu, podlicenciranje, prodaju, pripremu izvedenih radova ili druge koristi. Nijedan deo bilo kog sadržaja, obrazca ili dokumenta se može reprodukovati u bilo kojoj formi ili uneti u bilo koji sistem za pronalaženje informacija, elektronski ili mehanički, osim za ličnu upotrebu (ali ne za preprodaju ili redistribuciju).

 5. Izmena, brisanje i modifikacija.
  Zadržavamo pravo da po našem nahođenju izmenimo ili obrišemo bilo koji dokumenat, informaciju i drugi sadržaj koji se pojavljuje na sajtu.

 6. Vaša obaveza naknade štete.
  Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i da nećete kriviti nas i naše partnere, advokate, zaposlene i povezane treće strane (zajedno "Obeštećene strane") u slučaju tužbi, poziva na odgovornost, štete i troškova od treće strane koji se pokrenu protiv obeštećenih strana a koja potiču od kršenja ovog Ugovora ili Vašeg korišćenja sajta.

 7. Neprenosivost.
  Vaše pravo na korišćenje sajta nije prenosivo. Bilo koja lozinka, ili pravo koje Vam je dato za dobijanje informacije ili dokumenta se ne mogu preneti.

 8. Odricanje i ograničenja.
  INFORMACIJE SA ILI PREKO SAJTA SU DATE “ONAKO KAKO SU DOSTUPNE” I ODRIČETE SE SVIH GARANCIJA, NEPOSREDNIH ILI POSREDNIH (UKLjUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ODRICANjE OD BILO KAKVE GARANCIJE ZA PRODAJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENE NAMENE). INFORMACIJE I USLUGE MOGU DA SADRŽE BAGOVE, GREŠKE, PROBLEME ILI DRUGA OGRANIČENjA. MI I POVEZANE TREĆE STRANE NEMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA VAŠE KORIŠĆENjE BILO KOJE INFORMACIJE ILI USLUGE. NAROČITO, ALI NE I OGRANIČENO NA, MI I POVEZANE TREĆE STRANE NISMO ODGOVORNI ZA BILO KOJE INDIREKTNE, SPECIJALNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLjUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK POSLOVANjA, GUBITAK PROFITA, PARNICA, ILI SLIČNO), BILO DA SU NA BAZI POVREDE UGOVORA, KRŠENjA GARANCIJE, DELIKTA (UKLjUČUJUĆI NEMAR), ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO POSTOJI OBAVEŠTENjE O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. NEGACIJA ŠTETA IZNETIH GORE JE OSNOVNI ELEMENT POSLOVANjA IZMEĐU NAS I VAS. OVAJ SAJT I INFORMACIJE NA NjEMU NE BI BILI OBJAVLjENI BEZ TAKVIH OGRANIČENjA. NIJEDAN SAVET ILI INFORMACIJA, BILO USMENO ILI PISMENO, DOBIJENA OD NAS PREKO SAJTA NEĆE STVORITI NIKAKVU GARANCIJU KOJA NIJE IZRIČITO NAVEDENA U OVOM UGOVORU. ODRIČETE SE TRAŽENjA BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ILI ODŠTETE NASTALE OD STRANE VIRUSA SADRŽANIH U ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA. NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU SLUČAJNU, SPECIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJA NASTANE KORIŠĆENjEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆRNjA SAJTA. NAŠA MAKSIMALNA ODGOVORNOST PREMA VAMA U BILO KOM SLUČAJU ĆE BITI JEDNAKA KUPOVNOJ CENI KOJU PLATITE ZA BILO KOJE DOBRO, USLUGU ILI INFORMACIJU.

 9. Korišćenje informacija.
  Zadržavamo pravo, a Vi nas ovlašćujete da koristimo i ustupamo sve informacije u vezi Vašeg korišćenja sajta kao i sve informacije koje ste dali na bilo koji način u skladu sa našom politikom privatnosti.

 10. Usluge trećih lica.
  Mi reklamiramo druge sajtove (ili dozvoljavamo pristup istima) koji su vlasništvo trećih lica ("Trgovci") sa kojih možete da kupite određene robe ili usluge. Vi razumete da mi ne upravljamo ili kontrolišemo proizvode ili usluge koje nude trgovci. Trgovci su odgovorni za sve aspekte obrade narudžbina, ispunjenje, naplate i usluge klijentima. Mi nismo stranka u transakcijama između vas i trgovaca. Slažete se da je upotreba takvih Trgovaca NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK I BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE OD STRANE NAS, EKSPLICITNE, IMPLICITNE ILI NEKE DRUGE UKLjUČUJUĆI GARANCIJE VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA UPOTREBU, ILI PRODAJU. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA ŠTETE NASTALE OD TRANSAKCIJA IZMEĐU VAS I TRGOVCA ILI ZA BILO KOJU INFORMACIJU KOJA SE POJAVLjUJE NA TRGOVAČKOM SAJTU ILI BILO KOM DRUGOM SAJTU POVEZANOM SA NAŠIM SAJTOM.

 11. Politika trećih lica.
  Sva pravila, politike (uključujući i politike privatnosti) i operativne procedure Trgovaca će se odnositi na Vas, a na takvim sajtovima. Mi nismo odgovorni za informacije koje vam Trgovci dostavljaju. Mi i Trgovci smo nezavisni ugovarači i nijedna stranka nema ovlašćenje da zastupa niti bilo koje obaveze u ime ostalih.

 12. Politika privatnosti.
  Naša politika privatnosti, koja se može promeniti sa vremena na vreme, je deo ovog Ugovora.

 13. Plaćanja.
  Vi garantujete da ako kupujete nešto od nas ili od Trgovca koji naplaćuje (i) bilo koje kreditne informacije koje dostavite su tačne i potpune, (ii) troškovi nastali od Vas će biti poštovani od strane firme koja Vam je izdala kreditnu karticu, i (iii) da ćete platiti troškove nastale sa Vaše strane na objavljene cene, uključujući sve takse.

 14. Zakoni o hartijama od vrednosti.
  Ovaj sajt može da sadrži izjave u vezi našeg poslovanja, perspektive, strategije, finansijskog stanja, budućih ekonomskih performansi i potražnje za našim proizvodima ili uslugama, kao i naše namere, planove i ciljeve, koji su predviđanja. Ove izjave su zasnovane na većem broju pretpostavki i procena koje su predmet značajnih neizvesnosti, od kojih su mnogi izvan naše kontrole. Kada se koriste na našem sajtu, reči poput "predviđa", "očekuje", "veruje", "procene", "traži", "planovi", "namera" i slični izrazi imaju za cilj da daju predviđalja za budućnost koja podpadaju pod dopuštene izjave po zakonu o hartijama od vrednosti. Sajt i informacije koje su na njemu sadržane ne predstavljaju ponudu ili prijem ponuda za prodaju bilo kojih hartija od vrednosti. Nijedna od informacija koje su ovde sadržane ne treba da bude, i neće se smatrati, ugrađenom u bilo koji od podneska ili dokumenata vezanih za naše hartije od vrednosti.

 15. Linkovi na druge Web sajtove.
  Sajt sadrži veze ka drugim Web lokacijama. Mi nismo odgovorni za sadržaj, tačnost ili mišljenja koja se izražavaju na takvim Web lokacijama, i takve Web stranice se ne istražuju, prate, ili proveravaju za tačnost i potpunost od nas. Uključivanje bilo kog drugog linkovanog Web sajta na našem sajtu ne podrazumeva saglasnost ili odobrenje povezanih Web lokacija od nas. Ako odlučite da napustite naš sajt i pristupite ovim sajtovima trećih lica, to radite na sopstveni rizik.

 16. Agenti autorskih prava i autorskih prava.
  Mi poštujemo intelektualnu svojinu drugih, i molimo vas da uradite isto. Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da dostavite našem agentu Autorskih prava sledeće informacije:

  (a) elektronski ili fizički potpis lica ovlašćenog da postupa u ime vlasnika autorskih interesa;
  (b) opis autorskog dela za koji tvrdite da je povređeno;
  (c) opis gde se materijal za koji tvrdite da se krše autorska prava nalazi na sajtu;
  (d) Vašu adresu, broj telefona i email adresu;
  (e) Vašu izjavu da imate dobar razlog da verujete da sporna upotreba nije ovlašćena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakonom; i
  (f) Vaša izjava pod kaznom za krivokletstvo, da su navedene informacije tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskih prava.

  Za obaveštenje o potraživanjima na osnovu autorskih prava kliknite na kontakt link na našem sajtu i pošaljite nam poruku.

 17. Informacije i saopštenja za javnost.
  Sajt sadrži informacije i saopštenja o nama. Iako verujemo da su ove informacije tačne u trnutku objavljivanja, odričemo se bilo koje dužnosti ili obaveze da ažuriramo ove informacije ili bilo koje saopštenje za javnost. Na informacije o firmama, osim naše, koje se nalaze u saopštenju ili na drugi način, se ne bi trebalo oslanjati kao na informacije pružene ili odobrene od nas.

 18. Digitalne forenzičke istrage.
  Iznos za bilo koje Digitalne forenzičke istrage u bilo kojem našem proizvodu ili proceduri počinje na €250.00 po satu.

 19. Ostalo.
  Ovaj Ugovor će biti tretiran kao da je nastao u Republici Irskoj, i biće regulisan i tumačen u skladu sa zakonima Republike Irske (bez obzira na konflikt zakonskih principa). Bilo koja akcija u odnosu na sajt (i/ili bilo koju informaciju, proizvod ili uslugu koje se odnose na njega) mora biti pokrenuta u okviru jedne (1) godine posle uzroka akcije ili se zauvek odričete tog prava. Sve aktivnosti podležu ograničenjima utvrđenim u članu 8 i članu 10. Tekst ovog sporazuma će biti interpretiran na pošten način a ne isključivo za ili protiv bilo koje stranke. Svi pravni postupci koji proističu iz ili su povezani sa ovim ugovorom će biti isključivo procesirani u mestu Bray, okrug Wicklow. Vi izričito prihvatate ekskluzivnu nadležnost navedenog suda. Ukoliko bilo koji deo ovog Sporazuma postane nevažeći ili neprimenljiv, taj deo će se tumačiti u skladu sa važećim zakonom i preostali deo će ostati na snazi. U slučaju da je bilo šta u, ili povezano sa, sajtom u konfliktu sa ovim Ugovorom, ovaj Ugovor će imati prednost. Naš propust da primenimo bilo koju odredbu ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od te odredbe ni prava sprovođenja takve odredbe.