Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanjePravila korištenja


Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovom Politikom, kontaktirajte nas na bilo koji način naveden na našoj kontakt stranici.

Dobrodošli na naš sajt.
Održavamo ovaj Web sajt kao servis za naše klijente. Koristeći naš sajt, suglasni ste da se pridržavate i budete obavezani slijedećim usvjetima  korištenja. Molimo Vas pregledajte pažljivo slijedeće uvjete. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, ne smijete pregledavati informacije ili dobivati robu ili proizvode sa ovog sajta.

 1. Prihvaćanje sporazuma.
  Slažete se sa odredbama i uvjetima navedenim u ovom Ugovoru o Uvjetima  korištenja ("Ugovor") u odnosu na naš sajt ("sajt"). Ovaj Ugovor predstavlja cijelokupan i jedini sporazum između nas i Vas, i zamenjuje sve prethodne ili istovremene sporazume, reprezentacije, garancije i razumijevanja u odnosu na sajt, sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ili preko sajta, i predmet ovog Ugovora. Ovaj Ugovor može se izmeniti u bilo kom trenutku sa naše strane, s vremena na vreme, bez posebnog obavještavanja. Najnoviji Ugovor biti će objavljen na sajtu, i morate pregledati ovaj Ugovor prije upotrebe sajta.

 2. Autorsko pravo.
  Sadržaj, organizacija, grafika, dizajn, kompilacija, magnetni prijevod, digitalna konverzija i druga pitanja vezana za sajt su zaštićena važećim autorskim pravima, zaštitnim znacima i drugim važećim vlasničkim (uključujući ali ne ograničavajući se na intelektualno vlasništvo) pravima. Kopiranje, redistribucija, korištenje ili objavljivanje sa Vaše strane bilo kojeg dijela sajta, izuzev kao što je dozvoljeno u članu 4, je strogo zabranjeno. Vi ne stičete prava vlasništva na bilo koji sadržaj dokumenta ili druge materijale promatrane na ovom sajtu. Objavljivanje informacija i materijala na sajtu ne predstavlja odricanje od bilo kojeg prava vezanog za takve informacije i materijale.

 3. Zaštitni znakovi.
  C|ON|TEXT i ostalo su ili zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Heidi Computers Ltd. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se spominju na sajtu mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

 4. Ograničeno pravo korištenja.
  Prikazivanje, tiskanje ili preuzimanje bilo kog sadržaja, grafike, obrazca ili dokumenta sa sajta odobrava samo ograničenu, neekskluzivnu licencu za korištenje isključivo za Vašu osobnu upotrebu a ne za objavljivanje, distribuciju, dodjelu, podlicenciranje, prodaju, pripremu izvedenih radova ili druge koristi. Niti jedan dio bilo kog sadržaja, obrazca ili dokumenta se ne može reproducirati u bilo kojoj formi ili unjeti u bilo koji sistem za pronalaženje informacija, elektronski ili mehanički, osim za osobnu upotrebu (ali ne za preprodaju ili redistribuciju).

 5. Izmjena, brisanje i modifikacija.
  Zadržavamo pravo da po našoj odluci izmjenimo ili obrišemo bilo koji dokument, informaciju i drugi sadržaj koji se pojavljuje na sajtu.

 6. Vaša obaveza naknade štete.
  Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i da nećete kriviti nas i naše partnere, advokate, zaposlene i povezane treće strane (zajedno "Obeštećene strane") u slučaju tužbi, poziva na odgovornost, štete i troškova od treće strane koji se pokrenu protiv obeštećenih strana a koja potiču od kršenja ovog Ugovora ili Vašeg korištenja sajta.

 7. Neprenosivost.
  Vaše pravo na korištenje sajta nije prenosivo. Bilo koja lozinka, ili pravo koje Vam je dano za dobijanje informacije ili dokumenta se ne mogu prenjeti u bilo kojem smislu.

 8. Odricanje i ograničenja.
  INFORMACIJE SA ILI PREKO SAJTA SU DANE “ONAKO KAKO SU DOSTUPNE” I ODRIČETE SE SVIH GARANCIJA, NEPOSREDNIH ILI POSREDNIH (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ODRICANJE OD BILO KAKVE GARANCIJE ZA PRODAJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENE NAMJENE). INFORMACIJE I USLUGE MOGU DA SADRŽE BAGOVE, GREŠKE, PROBLEME ILI DRUGA OGRANIČENJA. MI I POVEZANE TREĆE STRANE NEMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA VAŠE KORIŠĆENJE BILO KOJE INFORMACIJE ILI USLUGE. NAROČITO, ALI NE I OGRANIČENO NA, MI I POVEZANE TREĆE STRANE NISMO ODGOVORNI ZA BILO KOJE INDIREKTNE, SPECIJALNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK POSLOVANJA, GUBITAK PROFITA, PARNICA, ILI SLIČNO), BILO DA SU NA BAZI POVREDE UGOVORA, KRŠENJA GARANCIJE, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO POSTOJI OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. NEGACIJA ŠTETA IZNJETIH GORE JE OSNOVNI ELEMENT POSLOVANJA IZMEĐU NAS I VAS. OVAJ SAJT I INFORMACIJE NA NJEMU NE BI BILI OBJAVLJENI BEZ TAKVIH OGRANIČENJA. NIJEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, BILO USMENO ILI PISMENO, DOBIJENA OD NAS PREKO SAJTA NEĆE STVORITI NIKAKVU GARANCIJU KOJA NIJE IZRIČITO NAVEDENA U OVOM UGOVORU. ODRIČETE SE TRAŽENJA BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ILI ODŠTETE NASTALE OD STRANE VIRUSA SADRŽANIH U ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA. NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU SLUČAJNU, SPECIJALNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJA NASTANE KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA SAJTA. NAŠA MAKSIMALNA ODGOVORNOST PREMA VAMA U BILO KOM SLUČAJU ĆE BITI JEDNAKA KUPOVNOJ CENI KOJU PLATITE ZA BILO KOJE DOBRO, USLUGU ILI INFORMACIJU.

 9. Korištenje informacija.
  Zadržavamo pravo, a Vi nas ovlašćujete da koristimo i ustupamo sve informacije u vezi Vašeg korištenja sajta kao i sve informacije koje ste dali na bilo koji način u skladu sa našom politikom privatnosti.

 10. Usluge trećih lica.
  Mi reklamiramo druge sajtove (ili dozvoljavamo pristup istima) koji su vlasništvo trećih lica ("Trgovci") od kojih možete kupiti određene robe ili usluge. Vi razumijete da mi ne upravljamo ili kontroliramo proizvode ili usluge koje nude trgovci. Trgovci su odgovorni za sve aspekte obrade narudžba, ispunjenje, naplate i usluge klijentima. Mi nismo stranka u transakcijama između vas i trgovaca. Slažete se da je upotreba takvih Trgovaca NA VAŠ OSOBNI RIZIK I BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE OD STRANE NAS, EKSPLICITNE, IMPLICITNE ILI NEKE DRUGE UKLJUČUJUĆI GARANCIJE VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA UPOTREBU, ILI PRODAJU. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA ŠTETE NASTALE OD TRANSAKCIJA IZMEĐU VAS I TRGOVCA ILI ZA BILO KOJU INFORMACIJU KOJA SE POJAVLJUJE NA TRGOVAČKOM SAJTU ILI BILO KOM DRUGOM SAJTU POVEZANOM SA NAŠIM SAJTOM.

 11. Politika trećih lica.
  Sva pravila, politike (uključujući i politike privatnosti) i operativne procedure Trgovaca će se odnositi na Vas, a na takvim sajtovima. Mi nismo odgovorni za informacije koje vam Trgovci dostavljaju. Mi i Trgovci smo nezavisni ugovarači i nijedna stranka nema ovlaštenje da zastupa niti bilo koje obaveze u ime ostalih.

 12. Politika privatnosti.
  Naša politika privatnosti, koja se može promijeniti sa vremena na vrijeme, je dio ovog Ugovora.

 13. Plaćanja.
  Vi garantirate da ako kupujete nešto od nas ili od Trgovca koji naplaćuje (i) bilo koje kreditne informacije koje dostavite su točne i potpune, (ii) troškovi nastali od Vas će biti poštovani od strane firme koja Vam je izdala kreditnu karticu, i (iii) da ćete platiti troškove nastale sa Vaše strane na objavljene cijene, uključujući sve takse.

 14. Zakon o vrijednosnicama.
  Ovaj sajt može sadržavati izjave u vezi našeg poslovanja, perspektive, strategije, financijskog stanja, budućih ekonomskih performansi i potražnje za našim proizvodima ili uslugama, kao i naše namjere, planove i ciljeve, koji su predviđanja. Ove izjave su zasnovane na većem broju pretpostavki i procjena koje su predmet značajnih neizvjesnosti, od kojih su mnogi izvan naše kontrole. Kada se koriste na našem sajtu, riječi poput "predviđa", "očekuje", "vjeruje", "procjena", "traži", "planovi", "namjera" i slični izrazi imaju za cilj da daju predviđanja za budućnost koja podpadaju pod dopuštene izjave po zakonu o vrijednosnicama. Sajt i informacije koje su na njemu sadržane ne predstavljaju ponudu ili prijem ponuda za prodaju bilo kojih vrijednosnica. Niti jedna od informacija koje su ovdje sadržane ne trebaju biti, i neće se smatrati, ugrađenom u bilo koji od podneska ili dokumenata vezanih za naše vrijednosnice.

 15. Linkovi na druge Web sajtove.
  Sajt sadrži veze ka drugim Web lokacijama. Mi nismo odgovorni za sadržaj, točnost ili mišljenja koja se izražavaju na takvim Web lokacijama, i takve Web stranice se ne istražuju, prate, ili proveravaju za točnost i potpunost od nas. Uključivanje bilo kog drugog Web sajta na našem sajtu ne podrazumijeva suglasnost ili odobrenje povezanih Web lokacija od nas. Ako odlučite da napustite naš sajt i pristupite ovim sajtovima trećih lica, to radite na osobni rizik.

 16. Agenti autorskih prava i autorska prava.
  Mi poštujemo intelektualno vlasništvo drugih, i molimo vas da uradite isto. Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da dostavite našem agentu Autorskih prava slijedeće informacije:

  (a) elektronski ili fizički potpis lica ovlaštenog da postupa u ime vlasnika autorskih interesa;
  (b) opis autorskog dijela za koji tvrdite da je povređeno;
  (c) opis gde se materijal za koji tvrdite da se krše autorska prava nalazi na sajtu;
  (d) Vašu adresu, broj telefona i email adresu;
  (e) Vašu izjavu da imate dobar razlog da vjerujete da sporna upotreba nije ovlaštena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakonom; i
  (f) Vaša izjava pod kaznom za krivokletstvo, da su navedene informacije točne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili ovlašteni da delujete u ime vlasnika autorskih prava.

  Za obaveštenje o potraživanjima na osnovu autorskih prava kliknite na kontakt link na našem sajtu i pošaljite nam poruku.

 17. Informacije i priopćenja za javnost.
  Sajt sadrži informacije i priopćenja o nama. Iako verujemo da su ove informacije točne u trenutku objavljivanja, odričemo se bilo koje dužnosti ili obaveze da ažuriramo ove informacije ili bilo koje pripoćenje za javnost. Na informacije o firmama, osim naše, koje se nalaze u pripoćenju ili na drugi način, se ne bi trebalo oslanjati kao na informacije pružene ili odobrene od nas.

 18. Digitalne forenzičke istrage.
  Iznos za bilo koje Digitalne forenzičke istrage u bilo kojem našem proizvodu ili proceduri počinje na €250.00 po satu.

 19. Ostalo.
  Ovaj Ugovor će biti tretiran kao da je nastao u Republici Hrvatskoj, i biti će reguliran i tumačen u skladu sa zakonima Republike Hrvatske (bez obzira na konflikt zakonskih principa). Bilo koja akcija u odnosu na sajt (i/ili bilo koju informaciju, proizvod ili uslugu koje se odnose na njega) mora biti pokrenuta u okviru jedne (1) godine poslije uzroka akcije ili se zauvijek odričete tog prava. Sve aktivnosti podliježu ograničenjima utvrđenim u članku 8 i članku 10. Tekst ovog sporazuma biti će interpretiran na pošten način a ne isključivo za ili protiv bilo koje stranke. Svi pravni postupci koji proizlaze iz ili su povezani sa ovim ugovorom biti će isključivo procesirani u mjestu Rijeka, Primorsko goranska županija. Vi izričito prihvaćate ekskluzivnu nadležnost navedenog suda. Ukoliko bilo koji dio ovog Sporazuma postane ne važeći ili neprimenljiv, taj dio će se tumačiti u skladu sa važećim zakonom i preostali dio će ostati na snazi. U slučaju da je bilo šta u, ili povezano sa, sajtom u konfliktu sa ovim Ugovorom, ovaj Ugovor će imati prednost. Naš propust da primjenimo bilo koju odredbu ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od te odredbe ni prava provođenja takve odredbe.